Zásady spracovania osobných údajov

(Aktualizované: 14. júna 2019)

U nás v BABY DIREKT s.r.o., IČO: 46995170, DIČ: CZ46995170, so sídlom Masarykova 118, 664 42 Modřice (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dbáme na vaše pohodlie aj bezpečnosť.

V tomto dokumente (Zásady spracovania osobných údajov spoločnosťou BABY DIREKT s.r.o. – ďalej len „Zásady“) nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame pri poskytovaní našich výrobkov, služieb a počas návštevy na našich webových stránkach, na aké účely a ako dlho ich spracovávame, aký na to máme právny dôvod, komu ich ďalej môžeme poskytovať a aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Tieto Zásady sú účinné od 14. 6. 2019 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a zákonom číslo 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov (ďalej spoločne len „Nariadenie“) s cieľom zaistenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR.

Tieto Zásady si môžete stiahnuť aj v PDF formáte >> TU

 

 1. AKÉ A ČIE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

V súvislosti s Nariadením spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

a) Identifikačné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy. Môže ísť o:

 • akademický titul, meno, priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, identifikačné údaje kontaktnej osoby zákazníka, identifikačné údaje platcu vyúčtovania, bankové spojenie, podpis.

b) Kontaktné údaje, pre komunikáciu:

 • telefónne číslo, e-mail

c) Údaje o poskytovaných výrobkoch a službách

 • špecifikácia, objem a cena.

d) Údaje o vašom správaní na našich webových stránkach, ktoré získavame prostredníctvom cookies uložených vo vašom webovom prehliadači, najmä:

 • stránky, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, ako sa pohybujete po našom webe vrátane spôsobu posúvania obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky a použitý prehliadač.

e) Údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailových správ, najmä:

 • čas, kedy ste správu otvorili, informácie o zariadení, na ktorom si správu prezeráte, ďalej IP adresa, prekliky na odkazy v zaslanej správe a tiež nastavenie správ.

 

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov spracovávame u:

a) našich zákazníkov, ktorí s nami uzavreli zmluvu na dodávku výrobkov alebo zmluvu o poskytovaní služieb, či akceptovali nejakú z našich ponúk;

b) potenciálnych zákazníkov, s ktorými komunikujeme s cieľom prípravy ponuky výrobkov alebo služieb;

c) záujemcov o našu spoločnosť, ktorí navštívili naše stránky, kontaktovali nás prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára na webových stránkach či sociálnych sieťach;

d) odberateľov našich newsletterov, ktorí sa prihlásili na ich odber.

 

 

 1. NA AKÝ ÚČEL OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, AKÝ na TO MÁME PRÁVNy DÔVOD A AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Osobné údaje spracovávame na rôzne účely na základe týchto právnych dôvodov:

a) bez vášho súhlasu – na základe plnenia zmluvy, oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti,

b) na základe vášho súhlasu.

Spracovanie osobných údajov sa vždy viaže na účel, na ktorého základe určíme právny dôvod spracovania.

 

2.1. Pokiaľ si u nás objednáte službu alebo tovar

Spracovávame vaše osobné údaje na týchto právnych základoch:

2.1.1. Plnenie zmluvy

V tomto prípade spracovávame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o poskytovaných výrobkoch a službách s cieľom vybavenia vašej objednávky na dodávku výrobkov alebo poskytovanie služieb, aby sme mohli zaistiť:

 • dodávku tovaru,
 • poskytovanie služieb,
 • platby,
 • reklamácie,
 • plnenie ďalších servisných požiadaviek, s ktorými sa na nás obrátite.

Na tento účel osobné údaje používame počas plnenia zmluvy či poskytovania služieb + 10 rokov.

2.1.2.    Na základe oprávneného záujmu

V tomto prípade spracovávame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o dodaných výrobkoch alebo poskytovaných službách s cieľom:

 • ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie (napr. vymáhanie pohľadávok a evidencia dlžníkov),
 • získania informácií, ktoré povedú k skvalitneniu služieb, ktoré vám poskytujeme,
 • poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme oznámiť telefonicky, zasielať prostredníctvom e-mailu či iných elektronických zariadení.

S cieľom ochrany právnych nárokov spracovávame údaje počas trvania premlčacej lehoty (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania takých konaní a zostávajúcu časť premlčacej lehoty po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely spracovávame údaje počas plnenia zmluvy či poskytovania služieb + 10 rokov.

2.1.3.    Plnenie právnych povinností

Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o dodaných výrobkoch alebo poskytovaných službách z dôvodu dodržiavania nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.
 • A ďalších záväzných právnych predpisov a nariadení

Na tieto účely osobné údaje spracovávame počas 10 rokov od uzatvorenia poslednej zmluvy.

 

2.2. Pokiaľ máte záujem o naše služby alebo tovar

Pokiaľ ste nás oslovili s cieľom dopytu po našom tovare alebo službách prostredníctvom niektorého z komunikačných kanálov (e-mail, telefón, webové stránky, sociálne siete či iné elektronické nástroje) spracovávame vaše kontaktné údaje a prípadne identifikačné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to na základe oprávneného záujmu s cieľom:

 • vybavenia dopytu a spracovania ponuky.

Na tieto účely spracovávame osobné údaje 5 rokov od posledného kontaktu.

 

2.3. Pokiaľ máte záujem o našu spoločnosť

Pokiaľ sa zaujímate o našu spoločnosť a navštívite naše webové stránkykontaktujete nás prostredníctvom kontaktného formulára či formulára pri kariére, e-maile či sociálnych sieťach, mali by ste vedieť, že spracovávame vaše osobné údaje z týchto dôvodov.

2.3.1. Údaje o vašom správaní na našich webových stránkach

Pokiaľ navštívite naše webové stránky, spracovávame údaje o vašom správaní na našich webových stránkach na základe oprávneného záujmu na tieto účely:

 • zaistenie bezpečnosti, funkčnosti a predchádzania útokov,
 • zlepšovania ponúkaných služieb prostredníctvom získavania informácií o správaní a návštevníkoch webovej prezentácie,
 • merania efektivity našej webovej prezentácie a optimalizácie výdavkov na reklamu prostredníctvom sledovania návštevnosti nášho webu, vytvárania štatistiky a prehľadov.

2.3.2. Údaje uložené do súborov cookies a ďalšie technológie

Pokiaľ máte vo svojom prehliadači povolené cookies, dochádza k ich ukladaniu do vášho internetového prehliadača či pevného disku. Ak navštívite naše webové stránky, uložia sa do týchto malých súborov (cookies) informácie o vašich aktivitách, ktoré nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie webu.

Tieto osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, pretože nastavenie spracovania môžete sami ovplyvniť nastavením internetového prehliadača. Pokiaľ máte nastavený v prehliadači súhlas s používaním cookies, je preukázateľné, že nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v rámci používania týchto cookies.

Používanie cookies si môžete nastaviť vo svojom prehliadači. 

2.3.3. Údaje získané pri komunikácii s vami

Pokiaľ ste nás oslovili prostredníctvom niektorého z komunikačných kanálov (e-mail, telefón, sociálne siete či iné elektronické nástroje), spracovávame vaše kontaktné údaje a prípadne identifikačné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to na základe oprávneného záujmu s cieľom:

 • vybavenia vašich požiadaviek.

Na tieto účely spracovávame osobné údaje 5 rokov od posledného kontaktu.

 

2.5. Pokiaľ ste príjemcami našich newsletterov

2.5.1. Na základe oprávneného záujmu

Ak ste našimi zákazníkmi, stiahli ste si náš e-book alebo ste prejavili záujem o naše školenie či služby, spracovávame vaše kontaktné údaje a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailových správ na základe oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú.

Na tieto účely spracovávame vaše osobné údaje dovtedy, kým sa z odoberania newslettera neodhlásite.

 

3. KTO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA A KOMU ICH ODOVZDÁVAME?

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré sme od vás získali, spracovávame v role prevádzkovateľa. To znamená, že stanovujeme aj účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše údaje ďalej odovzdávame týmto spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov a predpisov:

 • poskytovateľ hostingových služieb,
 • prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre vás,
 • poskytovateľ e-mail marketingového nástroja pre hromadné rozosielanie e-mailov,
 • poskytovatelia daňových a účtovných služieb a softvérov,
 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory v oblasti riadenia projektov, CRM,

 

Všetky osobné údaje, získané prostredníctvom vašich webových prezentácií, ktoré sme pre vás vytvorili alebo ich pre vás spravujeme, sú iba vaše a viažu sa na ne všetky vaše práva aj podľa Nariadenia a zároveň zodpovedáte za ich správnosť a obsah. 

Všetky osobné údaje sú uložené na serveroch u poskytovateľa hostingových služieb.  Ďalšie sprístupňovanie týchto dát je možné iba na základe vášho nariadenia, alebo pokiaľ to bude nutné na ochranu právnych nárokov našej spoločnosti.

 

4. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKO ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

Pri spracovaní vašich osobných údajov môžete ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúce práva:

a) Právo na prístup

Podľa čl. 15 GDPR máte právo na prístup k informáciám, ktoré o vás spracovávame, na aký účel, ako dlho, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame a aké ďalšie máte práva. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o potvrdenie spracovania osobných údajov alebo o vytvorenie kópie spracovávaných osobných údajov.

b) Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte podľa čl. 16 GDPR právo na opravu. Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať bez zbytočného odkladu.

c) Právo na výmaz

V prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Pokiaľ nebude uplatnenie tohto práva relevantné alebo uskutočniteľné, alebo vaše údaje spracovávame aj na základe iného právneho dôvodu, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

d) Právo na obmedzenie spracovania

Okrem práva na výmaz máte právo (podľa čl. 18 GDPR) na obmedzené spracovanie (v obmedzenom čase) v určitých prípadoch, najmä ak popierate presnosť svojich osobných údajov, uplatnili ste námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov či odmietate ich výmaz z dôvodov ochrany svojich právnych nárokov či nesúhlasíte s ich výmazom a požadujete namiesto toho obmedzenie spracovania svojich osobných údajov.

e) Právo na prenositeľnosť

Podľa čl. 20 GDPR máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

f) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu, máte podľa čl. 21 GDPR právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

V prípade, že naša spoločnosť nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, ukončíme spracovanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu.

g) Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

5. AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Vaše práva vzťahujúce sa na spracovanie osobných údajov môžete uplatniť iba písomne v listinnej forme zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti.

Aby sme dodržali zabezpečenie dát našich klientov, je nevyhnutné, aby mala vaša žiadosť na uplatnenie práva úradne overený podpis.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od dátumu prijatia. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás budeme vopred informovať.

Na záver si vás dovoľujeme upozorniť, že zjavne nedôvodné alebo neprimerané žiadosti na uplatnenie práv subjektov sme oprávnení odmietnuť či za ich vybavenie uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s vybavením tejto žiadosti.

© 2019 Baby Direkt s.r.o.